SK +421 905 422 614, +421 917 224 005 office@styletop24.sk

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť  Rottner Security Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislava, Gagarinova 10/B, 82105 Bratislava, IČO: 45711615 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke obchodu predávajúceho:

www.styletop24.sk

1.2. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

1.3. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu styletop24.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2. Po odoslaní objednávky bude táto objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, a pod.) prípadne iné údaje.

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky (viď kontakt) predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky oznámenie, že objednávku ruší - stornuje. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, číslo objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote najneskôr do 14 dní, od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom obratom, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú zákazníkovi finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.4. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný/zakúpený tovar v dohodnutej odbernej lehote,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

 

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený po dohode s kupujúcim predĺžiť lehotu na dodanie tovaru. Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúcemu a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Kupujúci má v prípade predĺženia tejto lehoty právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak kupujúci po telefonickom, alebo e-mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar v odbernej lehote bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, je predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na úhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky, ktorý je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu za nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy. Po uplynutí odbernej lehoty je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho prostredníctvom sms a/alebo e-mailom na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty.

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúplnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu na doručení, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom vybranej zásielkovej služby na meno a adresu objednávajúceho v rámci Slovenskej republiky. Faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list sú dodávané spolu s tovarom pri platbe na dobierku. Pri platbe vopred alebo na faktúru bude konečná faktúra doručená poštou. Doba dodania tovaru je 3-10 pracovných dní pokiaľ nie je pri produkte (prípadne v dodatočnej informácii od dodávateľa zaslanej e-mailom) uvedené inak. Tovar zasielame prostredníctvom kuriéra DPD a GLS.

Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom alebo telefonicky.

5.7. Kupujúci je povinný po prebratí skontrolovať zásielku. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky a poškodený tovar zaslať na poštovú adresu predávajúceho na odstránenie vady tovaru, na uplatnenie zľavy na tovar, na dodanie nového tovaru, resp. so žiadosťou o vrátenie platby za tovar alebo podľa dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

5.8. Kupujúci ku každej zásielke dostáva účtovný doklad, ktorý slúži ako záručný list.

5.9. Spôsoby dopravy a platieb

Dodanie na dobierku - tovar je zaslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD na adresu zákazníka na dobierku - zákazník uhradí za tovar pri preberaní zásielky od kuriéra DPD. Doba dodania je zvyčajne 5 pracovných dní po expedovaní objednávky. Tovar expedujeme nasledujúci pracovný den po obdržaní resp. potvrdení objednávky.
Dodanie s platbou vopred na účet - tovar je zaslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS alebo DPD po prijatí platby na účte predávajúceho. Bankový prevod môže trvať niekoľko pracovných dní. Doba dodania je zvyčajne do 3 pracovných dní odo dňa prijatia platby na bankový účet predávajúceho a po expedovaní objednávky.
Osobný odber na prevádzke internetového obchodu - osobný odber je možný po tel. alebo e-mailovom dohovore, platba v hotovosti pri prevzatí tovaru, alebo kartou.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.3. Všetky akcie a zľavy na predávaný tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.4. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnej stránky výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov.

6.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7. Neprevzatie tovaru, nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho podľa bodu 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak kupujúci po telefonickom alebo e-mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar v odbernej lehote bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za obstaranie tovaru, v ktorom sú zahrnuté aj poštovné náklady na expedovanie a spätné doručenie zásielky na našu adresu. V prípade kuriérskej služby ide o tri pokusy o doručenie zásielky. Po treťom neúspešnom pokuse kuriérska služba vráti zásielku na našu adresu. Poplatok za obstaranie tovaru, v ktorom sú zahrnuté aj poštovné náklady na expedovanie a spätné doručenie záväzne objednaného tovaru je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu za nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy. V prípade slovenskej pošty je odberná lehota 18 dní, v prípade kuriéra ide o tri opakované pokusy doručiť zásielku zákazníkovi. K nedodržaniu, porušeniu kúpnej zmluvy dochádza aj v prípade, ak kupujúci odmietol zásielku prevziať bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy. V týchto prípadoch je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za obstaranie tovaru a predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

Nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy je možné vyriešiť aj takýmto spôsobom:

a) zákazník uhradí sumu 8,00 €, ktorá predstavuje náklady spojené s poštovným a balným, ktoré bolo za Vás uhradené pri expedovaní tovaru, ktorý ste si záväzne objednali. V poplatku 8,00 € je zahrnuté poštovné a balné za vrátenie tovaru na našu adresu (slovenská pošta a kuriérska služba si účtuje ďalšie poštovné náklady za vrátenie zásielky),

b) zákazník má taktiež možnosť požiadať o opakované zaslanie zásielky na dobierku. V tomto prípade budú zákazníkovi účtované ďalšie poštovné náklady vo výške 2,99 €, ktoré budú prirátané k celkovej sume objednávky.

V prípade, že si zákazník nezvolí ani jednu z vyššie uvedených možností a bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Zároveň Vás upozorňujeme, že v prípade neuhradenia náhrady, budeme nútení podniknúť právne kroky v prospech vymožiteľnosti v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami našej spoločnosti, s ktorými ste súhlasili pri odoslaní objednávky.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ obchodu. Predávajúci ponúka možnosť vrátenia nepoužitého tovaru a odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci ponúka aj možnosť vrátenia nepoužitého tovaru aj po zákonom stanovenej lehote a to do 30 dní. Tovar však musí byť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný, vrátane príslušenstva a daňového dokladu o kúpe. Využitie predĺženej lehoty na vrátenie tovaru nie je možné pri výrobkoch, ktoré zákazník získal v reklamačnom konaní (výmena za nový kus).

8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Adresu a telefónne číslo nájde kupujúci v sekcií Kontakt na internetovej stránke www.styletop24.sk.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok zverejnený na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar, ktorý zavinil kupujúci.

8.5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.6. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po zaslaní tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie spolu so záručným listom, resp. kópiou dokladu o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list na poštovú adresu predávajúceho, ktorá je určená na zasielanie reklamácií a pošty.

8.7. Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu s ust. § 18 ods. 2 zákona tak, že doručí tovar na poštovú adresu predávajúceho a vyplní reklamačný formulár na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah chýb tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu na poštovú adresu predávajúcemu.

8.8. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

8.9. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na poštovú adresu predávajúceho.

8.10. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

8.11. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

8.12. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 10 pracovných dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

8.13. Záruka sa nevzťahuje na chyby, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. V prípade záručnej doby skrátenej na 12 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na predaj už používaného tovaru označeného ako druhá trieda je kupujúci o tejto skutočnosti vopred informovaný.

8.14. Predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť chybný tovar iným obdobným tovar s porovnateľnými technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.15. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

a) nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,

b) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

j) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

k) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

l) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru za nový tovar - resp. predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť chybný tovar iným obdobným tovarom s porovnateľnými technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.17. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

8.18. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba, produkty druhej triedy) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.19. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.20. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

8.21. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby,

b) predávajúci chybný tovar vymení - predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť chybný tovar iným obdobným tovarom s porovnateľnými technickými parametrami.

8.22. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za nový kus, resp. po dohode so zákazníkom za iný tovar rovnakých, alebo podobných funkčných parametrov,

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

8.23. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.24. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.25. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Rottner Security Slovensko, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2 Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.3 Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

9.5. Predávajúci vyhlasuje, že nebude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.6. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

1.)Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Technická 7, 82104 BRATISLAVA

2.)General Logistics Systems Slovakia, s.r.o., Lieskovská cesta 13, 92621 LIESKOVEC

9.7. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu ihneď po zistení o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú zákazníkovi finančné prostriedky vrátené v lehote najneskôr 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, alebo poštovým poukazom na adresu kupujúceho, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak .

10.2. Kupujúcemu, ak je spotrebiteľ, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovaniu tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru a v prípade ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

10.3. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.

10.4. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o všetkých okolnostiach, týkajúcich sa reklamačný, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienkach.

10.5. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v sekcii Kontakt, e-mailom na adrese office@styletop24.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10.6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, dokladom o zaplatení a podľa možnosti v originálnom obale a je vhodné zásielku poistiť.

10.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu nepoužitý tovar v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

10.8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.9. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Recenzie u výrobkov

Vyhradzujeme si právo nezverejniť u výrobkov recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno našej spoločnosti.

12. Darčekové poukážky (certifikáty)

Darčekové poukážky (certifikáty) vystavené predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru na internetovej stránke elektronick

Styletop24

Styletop24 je Vašim internetovým obchodom s kabelkami, kuframi a doplnkami značiek zvučných mien. Nájdite exkluzívne tašky luxusnej triedy za atraktívne ceny!

Či už Liebeskind Berlin, Campomaggi, George Gina & Lucy alebo Porsche Design – objavte tieto a ďalšie luxusné značky

Rýchly kontakt

Tel.: +421 905 422 614
Tel.: +421 917 224 005
E-mail: office@styletop24.sk

Styletop24
Gagarinova 10/B
821 05 Bratislava

Viac tu...

Zboží bylo vloženo do košíku.

Celkem máte v košíku:

ks zboží za
PŘEJÍT K OBJEDNÁVCE

Zapomenuté heslo